Ochrana osobných údajov:

Vyplnením a odoslaním toho to formulára udeľujem spoločnosti FELUMAR s.r.o. -MSDL Systém, Sekurisová 1920/6, 841 02 Bratislava IČO: 47807245 (ďalej len „MSDL Systém") na dobu neurčitú súhlas so spracovaním zadaných údajov ako názov spoločnosti, adresa sídla či prevádzok spoločnosti, kontaktná emailová adresa spoločnosti, telefónne číslo na kontaktnú osobu v pracovno-právnom vzťahu k spoločnosti a adresu webových stránok spoločnosti, výhradne za účelom realizácie marketingových aktivít spoločnosti. Získané osobné údaje MSDL Systém nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje iným tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou či zneužitím. MSDL Systém je oprávnený osobné údaje najmä zbierať, zaznamenávať, uchovávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehliadať, prepracúvať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať, kopírovať, blokovať a likvidovať. MSDL Systém sa zaväzuje postupovať pri spracovaní osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať, a to formou písomného oznámenia dotknutej osoby doručeného prevádzkovateľovi na adresu sídla spoločnosti. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od MSDL Systému vyžadovať: potvrdenie, osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Prehlasujem, že mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Sledujte nás aj na FACEBOOKU